Fittings Gallery


 
(Fuchi/Kashira)
Excellent quality Praying Mantis Motif comes
Mei: Gotanda Rijo
Dated:
Genji Gan Kino nen Roku Gatsu Hi (June 1864)

Ko-Mino
Muromachi
ex. Caldwell

Hokurite Suketoshi

Suzuki Iyetsugu